Anastasia Kovelenko, Ronit Eitan, Becky Griffin, Ania Bukstein Sexy in Matana MiShamayim (2003)